Search

Title มูลนิธิ สอวน.
Object มูลนิธิ สอวน. เสด็จสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call number
Object มูลนิธิ สอวน. ทรงฉายพระรูปกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิกรุ่นแรก Call number
Summary มูลนิธิ สอวน.
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสนพระทัยและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน พระองค์ทรงให้การสนับสนุนเงินทุน จึงทำให้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางรัฐ และเอกชนจนสามารถดำเนินการส่งนักเรียนและอาจารย์ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532
หลังจากนั้นเป็นต้นมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้ประธานเงินส่วนพระองค์ และเงินจากการกุศลสมเด็จย่าสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการเป็นประจำทุกปี
ที่มา : เย็นใจ สมวิเชียร. “มูลนิธิสอวน” มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2551.